مقایسه سودپرک شرکت ها

تصویر سمت راست نمونه تولیدات شرکت های زیر می باشد:

سمت راست شرکت نیروکلر، وسط شرکت کلران و سمت چپ شرکت مارکو می باشد.